شبکه علمی پژوهشی بررسی نظریه های جامعه شناسی در طول تاریخ و دوران معاصر
نویسنده: فاطمه سلیمانی
حوزه تخصصی: جامعه شناسی دین، جامعه شناسی فرهنگ
چکیده مقاله| متن کامل


پویایی اقتصاد دینی

نویسنده: احمد رضا اصغرپور
حوزه تخصصی: جامعه شناسی دین
چکیده مقاله| متن کامل


زنجيره هاي مناسکی كنش متقابل (تعامل) : پیوند خرد و کلان به عنوان پایه تجربی مسئله تئوریک

نویسنده: رندال کالینز- ترجمه مژگان عظیمی هاشمی
حوزه تخصصی: نظریه های جامعه شناسی
چکیده مقاله| متن کامل


مفهوم ازخود بیگانگی در نزد مارکس

نویسنده: مژگان عظیمی هاشمی
حوزه تخصصی: نظریه های جامعه شناسی
چکیده مقاله| متن کامل


فردگرايي، اغراق و ضعف: سه مسئله فرهنگ از منظر زيمل

نویسنده: بيرجيتا ريدلمن، ترجمه مژگان عظیمی هاشمی
حوزه تخصصی: نظریه های جامعه شناسی
چکیده مقاله| متن کامل


رهاورد نظريه جامعه شناختي زيمل، آيا بازگشت به سنت جامعه شناختي وي ضرورت دارد؟

نویسنده: مژگان عظیمی هاشمی
حوزه تخصصی: نظریه های جامعه شناسی
چکیده مقاله| متن کامل


مروری بر آراء راندل كالينز

نویسنده: مژگان عظیمی هاشمی
حوزه تخصصی: نظریه های جامعه شناسی
چکیده مقاله| متن کامل


واقعیت جامعه و پدیده های اجتماعی از نظر امیل دورکیم

نویسنده: حامد بخشی
حوزه تخصصی: نظریه های جامعه شناسی
چکیده مقاله| متن کامل


جامعه شناسی صوری زیمل

نویسنده: حامد بخشی
حوزه تخصصی: نظریه های جامعه شناسی
چکیده مقاله| متن کامل


روش شناسی ماکس وبر

نویسنده: حامد بخشی
حوزه تخصصی: نظریه های جامعه شناسی، روش شناسی

چکیده مقاله| متن کامل


 
نویسنده: حامد بخشی
حوزه تخصصی: جامعه‌شناسی هنر، جامعه‌شناسی صنعتی
چکیده مقاله| متن کامل 

آلیناسیون، با تکیه بر اهمیت اقتصاد پول


نویسنده: حامد بخشی
حوزه تخصصی: نظریه های کلاسیک جامعه شناسی
چکیده مقاله| متن کامل 

بررسي زندگي و افكار جورج لوكاچ


نویسنده: حامد بخشی
حوزه تخصصی: نظریه های کلاسیک جامعه شناسی
چکیده مقاله| متن کامل 

بررسی کتاب «سرمایه اجتماعی» نوشته جان فیلد


نویسنده: احمدرضا اصغرپور ماسوله
حوزه تخصصی: سرمایه اجتماعی
چکیده مقاله| متن کامل 

جامعه شناسی پول زیمل


نویسنده: احمدرضا اصغرپور ماسوله
حوزه تخصصی: نظریه های کلاسیک جامعه شناختی- زیمل
چکیده مقاله| متن کامل 

ماکس وبر، جورج ریتزر و قفس آهنین تکنولوژی


نویسنده: احمدرضا اصغرپور ماسوله
حوزه تخصصی: نظریه های جامعه شناسی
چکیده مقاله| متن کامل 

درباره کتاب «تربیت اخلاقی» دورکیم


نویسنده: احمدرضا اصغرپور ماسوله
حوزه تخصصی: نظریه های کلاسیک جامعه شناختی- دورکیم
چکیده مقاله| متن کامل 

مقدمه ای بر مفهوم بیگانگی در جامعه شناسی


نویسنده: احمدرضا اصغرپور ماسوله
حوزه تخصصی: مفاهیم جامعه شناسی- نظریه های جامعه شناسی
چکیده مقاله| متن کامل 

Durkheim's "Moral Education"


نویسنده: Ahmadreza Asgharpour
حوزه تخصصی: sociological theories, dorkheim
چکیده مقاله| متن کامل


مروری بر کتاب ایدئولوژی آلمانی مارکس


نویسنده: احمدرضا اصغرپور ماسوله
حوزه تخصصی: نظریه های جامعه شناختی- مارکس
چکیده مقاله| متن کامل