شبکه علمی پژوهشی بررسی نظریه های جامعه شناسی در طول تاریخ و دوران معاصر

 

  عنوان درس نويسنده دريافت فايل
1  آمار در علوم اجتماعی  جوادی powerpoint   zip file
2  آمار مقدماتی جوادی powerpoint   zip file
3  آمار مقدماتی میرزایی powerpoint   zip file
4  اصول علم اقتصاد دكتر لشکری powerpoint   zip file
5  بررسي مسائل اجتماعي ايران صداقت زاده گان

powerpoint   zip file

6  بررسي مسائل اجتماعي ايران كياني

powerpoint   zip file

7  تاريخ تفكر اجتماعي در اسلام صداقت زاده گان  powerpoint   zip file
8  تامين و رفاه اجتماعي فيروز راد

powerpoint   zip file

9  تغييرات اجتماعي كيا كجوري powerpoint   zip file
10  تكنيك هاي خاص تحقيق  جوادي

powerpoint   zip file

11  جامعه شناسي انحرافات بخارايي

powerpoint   zip file

12  جامعه شناسي انقلاب بخارايي

powerpoint   zip file

13  جامعه شناسي ايلات و عشاير كيا كجوري  powerpoint   zip file
14  جامعه شناسي توسعه بخارايي

powerpoint   zip file

15  جامعه شناسي خانواده دانش powerpoint   zip file
16  جامعه شناسي روستايي كيا كجوري  powerpoint   zip file
17  جامعه شناسي روستايي دكتر ملكي

powerpoint   zip file

18  جامعه شناسي سازمانها دانش powerpoint   zip file 
19  جامعه شناسي سياسي بخارايي

powerpoint   zip file

20  جامعه شناسي شهري دانش powerpoint   zip file 
21  جامعه شناسي صنعتي دكتر ملكي

powerpoint   zip file

22  جامعه شناسي قشرها و نابرابريهاي اجتماعي كيا كجوري  powerpoint   zip file 
23  جغرافياي انساني ايران كديور

powerpoint   zip file

24  حقوق بازرگانی حسینی powerpoint   zip file
25  ریاضیات پایه سلطانی powerpoint   zip file
26  سيرتحول تعاوني در ايران و جهان فيروزراد

powerpoint   zip file

27  كامپيوتر و كاربرد آن هدايتي آذري powerpoint   zip file
28  كامپيوتر و كاربرد آن در علوم اجتماعي كياني

powerpoint   zip file

29  مباني تعاون حجتي شرق powerpoint   zip file 
30  مباني تعاون دكتر ملكي

powerpoint   zip file

31  مباني جامعه شناسي بخارايي

powerpoint   zip file

32  مباني جامعه شناسي حجتي شرق  powerpoint   zip file 
33  مباني جامعه شناسي كياني

powerpoint   zip file

34  مباني جمعيت شناسي كياني

powerpoint   zip file

35  مباني جامعه شناسي(مفاهيم اساسي1) حجتي شرق  powerpoint   zip file 
36  مباني جامعه شناسي(مفاهيم اساسي 2) دكتر زاهدي powerpoint   zip file 
37  مديريت و سازماندهي در تعاونيها دانش powerpoint   zip file 
38  نظريه هاي جامعه شناسي1 صداقت زاده گان  powerpoint   zip file 
39  نظريه هاي جامعه شناسي2 صداقت زاده گان  powerpoint   zip file 
40  نظريه هاي جامعه شناسي2  جوادي

powerpoint   zip file